Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας 

Γνωστοποίηση επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («GDPR») 

Αγαπητέ Χρήστη, η «ΜΟΡΣΕΝΤΙ ΓΙΟΥΡΟΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» σας καλωσορίζει στον ιστότοπό της (εφεξής ο «Ιστότοπος») και σας καλεί να δώσετε προσοχή στην ακόλουθη γνωστοποίηση, (η «Γνωστοποίηση»), η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων («GDPR»). 


Το παρόν έγγραφο περιέχει καταγραφή των επεξεργασιών που πραγματοποιούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζεται παρακάτω, μέσω του Ιστιοτόπου, ενώ διευκρινίζεται ότι η πληροφόρηση αφορά μόνο τον Ιστότοπο, επομένως εξαιρείται οποιαδήποτε ιστοσελίδα στην οποία ενδεχομένως να ανακατευθυνθείτε από τον Ιστότοπο. 

 1. Υπέυθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών δεδομένων 

Υπεύθυνη Επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΡΣΕΝΤΙ ΓΙΟΥΡΟΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «MORSHEDY GROUP», ΑΦΜ 801228960 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ με έδρα στην ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 75 στον ΑΛΙΜΟ – Τ.Κ 17455, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και τηλ. επικοινωνίας 216 8090600 (στο εξής η «Εταιρεία»). Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία διαχειρίζεται τον Ιστότοπο και καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία. 

Η Εταιρεία έχει επίσης ορίσει ως εκπρόσωπό της για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων την κ. Γεωργία Κόφφα, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή/και την παρούσα Γνωστοποίηση, στην κατωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και στο τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 216 8090600. 

 1. Πηγές Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων  

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς και όχι από τρίτες πηγές. Τα προσωπικά δεδομένα σας παρέχονται στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στον ιστότοπο και συγκεκριμένα την αναζήτηση επικοινωνίας με την Εταιρεία, την αποστολή βιογραφικού σημειώματος, τη συμπλήρωση της φόρμας προσφοράς, την υποβολή αξιολόγησης – σχολίων για το επίπεδο των υπηρεσιών μας και την εγγραφή στο newsletter, αφού πατήσετε τoυς σχετικούς συνδέσμους (links) στην αρχική σελίδα. Για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών και την εκπλήρωση της υπηρεσίας που εσείς, ως χρήστης, ζητήσατε κρίνεται απαραίτητη η επεξεργασία από εμάς των κατωτέρω προσωπικών σας δεδομένων, άλλως θα καταστεί αδύνατη η παροχή της υπηρεσία.  

 1. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας;  

Κάτωθι εκτίθενται οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρεία, τις κατηγορίες αυτών των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και τη νομική βάση της επεξεργασίας τους. 

Σκοποί επεξεργασίας 

Α) Επικοινωνία του χρήστη με την εταιρεία 

Β) Αποστολή Βιογραφικού σημειώματος 

Γ) Συμπλήρωση Φόρμας Προσφοράς  

Δ) Αξιολόγηση Υπηρεσιών  

Ε) Εγγραφή στο Newsletter 

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας:  

•Για την περίπτωση (α) Προσωπικά αναγνωριστικά, στοιχεία επικοινωνίας και δεδομένα που μας επικοινωνεί ο χρήστης προς το σκοπό τούτο. 

•Για την περίπτωση (β) Προσωπικά αναγνωριστικά, στοιχεία επικοινωνίας, περιεχόμενο βιογραφικού σημειώματος 

•Για την περίπτωση (γ)  Προσωπικά αναγνωριστικά, στοιχεία επικοινωνίας    

•Για την περίπτωση (δ) Προσωπικά αναγνωριστικά, στοιχεία επικοινωνίας 

•Για την περίπτωση (ε)  Στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) 

Νομική Βάση Επεξεργασίας (διάταξη Κανονισμού) για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας: 

•Για την περίπτωση (α) Άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία και συγκεκριμένα την εξυπηρέτηση του αιτήματος του χρήστη. 

•Για την περίπτωση (β) Άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία και συγκεκριμένα την αξιολόγηση τυχόν μελλοντικής συνεργασίας με το χρήστη. 

•Για την περίπτωση (γ) Άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία και συγκεκριμένα την εξυπηρέτηση του αιτήματος του χρήστη με τη διαμόρφωση οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία που ζήτησε. 

•Για την περίπτωση (δ)  Άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία και συγκεκριμένα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. 

•Για την περίπτωση (ε) Άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία και συγκεκριμένα την εταιρική προώθηση και επικοινωνία. 

 1. Ασφάλεια 

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. 

 1. Γνωστοποίηση σε τρίτους και κατηγορίες αποδεκτών 

Για την επίτευξη του σκοπού που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 3, τα προσωπικά σας δεδομένα πιθανό να τεθούν υπόψη εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών που έχουν συμβληθεί με την Εταιρεία προς το σκοπό τούτο ή, κατά περίπτωση, υπόψη άλλων δημοσίων αρχών για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας.  Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. 

 1. Δεδομένα εντοπισμού Γεωγραφικής Θέσης  

Ο ιστότοπος μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης για την παροχή υπηρεσιών που ζητούνται από τον χρήστη, μόνο με τη ειδική συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου, η οποία μπορεί πάντα να ανακληθεί. Σε αυτή την περίπτωση η συγκατάθεση θα ζητηθεί μέσω ενός γνωστού ως αναδυόμενου παραθύρου 

 1. Δικαιώματα Υποκειμένου  

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς. Παρακαλούμε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας υπεύθυνα. Η Εταιρεία θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η εξέταση του αιτήματός σας πρόκειται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, θα λάβετε σχετική ενημέρωση. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: [email protected] 

H Εταιρεία μεριμνά για την απρόσκοπτη άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας: 

 1. Το δικαίωμα της πληροφόρησης/ενημέρωσης:  

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. 

 1.  Το δικαίωμα της πρόσβασης 

Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου ενδέχεται να υπάρξει εύλογη χρέωση για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Εταιρείας: 

• προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά / επανειλημμένα αιτήματα, ή 

• επιπρόσθετα αντίγραφα των ίδιων πληροφοριών. 

 1. Το δικαίωμα της διόρθωσης 

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. 

 1.  To δικαίωμα της διαγραφής 

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία. 

 1. To δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας:  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, να περιορίσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία. 

 1. Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων:  

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. 

 1. Το δικαίωμα εναντίωσης 

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ του Κανονισμού (επεξεργασία για λόγους εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας), βάσει της εν λόγω διάταξης. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

 1. Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ:  

Η Εταιρεία προβαίνει σε ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. 

7.9. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας:  

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή έγγραφης αίτησης προς την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες του. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να απαντήσει το αργότερο εντός ενός μηνός από τη λήψη του αιτήματος, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού και των πολιτικών και διαδικασιών του. 

 1. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων :  

Για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία καθορίζει το χρόνο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της. 

 1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Tο περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου (φωτογραφίες, λογότυπα, κείμενα, βίντεο, γραφικά, διαγράμματα κ.α.), με εξαίρεση τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ρητά αναφέρονται, αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της ΜΟΡΣΕΝΤΙ ΓΙΟΥΡΟΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Α.Ε. και της ιδιοκτήτριας  της. 

Επιτρέπεται η εκτύπωση και ηλεκτρονική αποθήκευση περιεχομένου του ιστότοπου για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αλλά απαγορεύεται αυστηρά η εν όλω ή εν μέρει χρήση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αντιγραφή, διανομή και κοινοποίηση φωτογραφιών, αγγελιών, δημοσιεύσεων ή άλλων ανακοινώσεων για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του ιστότοπου. 

 1. Αποποίηση Ευθύνης 

Ο ιστότοπος δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται σε αυτόν, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας  όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ιστότοπου συναλλαγές. H ΜΟΡΣΕΝΤΙ ΓΙΟΥΡΟΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και ο ιστότοπος στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. 

Περαιτέρω, η ΜΟΡΣΕΝΤΙ ΓΙΟΥΡΟΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης – χρήστης από την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε βεβαίως για τυχόν δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το λογισμικό του χρήστη ή τη διαθεσιμότητα του διαδικτύου. Ομοίως δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή άλλοι ιστότοποι, που συνδέονται με αυτή, είναι ελεύθεροι από ιούς ή επιβλαβές λογισμικό. Για την αποκατάσταση ή επιδιόρθωση τέτοιων προβλημάτων ευθύνεται αποκλειστικά ο επισκέπτης – χρήστης. 

 1. Πιθανοί σύνδεσμοι (links) με άλλες ιστοσελίδες: 

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο, οδηγούν σε σελίδες του ιστοτόπου ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτόν (ιστότοπο) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Ο ιστότοπος παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στον ιστότοπο δεν υποδηλώνει ότι ο ίδιος εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. 

Ο ιστότοπος ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαρκή, αδιάκοπη και ασφαλή πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή σε άλλες ιστοσελίδες. Συνεπώς, σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε αυτές, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες για την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος. 

Ο ιστότοπος περιέχει υλικό που έχει υποβληθεί από τρίτα μέρη, αλλά ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό προερχόμενο από παρατυπίες, παραλείψεις, λάθη και ανακρίβειες του περιεχομένου, που έχει υποβληθεί από τρίτα μέρη. Οι πληροφορίες αυτών των ιστότοπων μπορούν να επικαιροποιηθούν ανά πάσα στιγμή και συχνά μπορεί να μην ισχύουν. Ο ιστότοπος ουδεμία ευθύνη φέρει για την ενημέρωση, επικαιροποίηση και ισχύ των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτούς. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης/συνδρομητής έχει οικονομική ή εμπορική συναλλαγή με τρίτο μέρος, τότε αυτή η συναλλαγή θα είναι σύμφωνη με τους όρους χρήσης του τρίτου μέρους και όχι τους όρους χρήσης του ιστότοπου. Ο ιστότοπος ουδεμία ευθύνη φέρει για την διαδικασία και το αποτέλεσμα αυτής της τελικής συναλλαγής. 

Περιστασιακά, κατά την κρίση μας, ενδέχεται να συμπεριλάβουμε ή να προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων στον ιστότοπό μας. Αυτές οι τοποθεσίες τρίτων έχουν ξεχωριστές και ανεξάρτητες πολιτικές απορρήτου. Ως εκ ετούτου, δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των συνδεδεμένων ιστοτόπων. Παρ΄όλα αυτά επιδιώκουμε να προστατεύσουμε την ακεραιότητα του ιστότοπου μας και γι αυτό δεχόμαστε σχόλια σχετικά με αυτές τις σελίδες στο email: [email protected] 

 1. Κατάρτιση Συμβάσεων 

Ο επισκέπτης/πελάτης μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παροχή υπηρεσιών ή πληροφόρησης είτε διαδικτυακά, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ωστόσο, η εκδήλωση ενδιαφέροντος του επισκέπτη/πελάτη για παροχή των υπηρεσιών μας, δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή εκ μέρους μας της σχετικής υπηρεσίας. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης με την Quest ή εν πάση περιπτώσει η αποδοχή της πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω e-mail, ενυπόγραφης τηλεμοιοτυπίας ή ενυπόγραφης επιστολής. 

Διατηρούμε πάντως το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή μίας υπηρεσίας, και μάλιστα αζημίως, έστω κι αν έχουμε συμβληθεί προς τούτο με τον πελάτη, αν η εκτέλεσή της ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά μας, δικαιώματα τρίτων, ή η εκτέλεση αφορά υπηρεσία παράνομη. 

 1. Επικοινωνία με την εποπτική αρχή:  

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,    

Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα 

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 

Fax: +30-210 6475628 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected] 

Compare listings

Compare